تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

آموزش نحوه ريپورت گيري از پرينتر سامسونگ

  picofile.blogfa.blogfa.blogfa.com/" target="_blank">  

  ML-1645

  با نام Supplies Information می توانید شماره سریال Crum دستگاه(.resetprinter92.ir" target="_blank"> و OK کنید دوباره بوسیله کلیدهای جهتی چپ یا راست (> < ) Report  را یافته تا چراغ On-line/Error  روشن شود دکمه Menu  بزنید بوسیله کلیدهای جهتی چپ یا راست (> < ) Information  را یافته و OK کنید .com/" target="_blank">  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.ir" target="_blank"> از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.aparat.ir" target="_blank"> و هنگامی که Yes  ظاهر شد OK کنید .resetprinter92.com/" target="_blank">کلیدهای زیر را بدون مکث پشت سرهم روی پنل پرینتر فشار دهید :
  MENU - #  - 1 - 9  - 3  - 4  - MENU

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.com/" target="_blank">
  وارد
  TECH MENU شده

و OK کنید دوباره بوسیله کلیدهای جهتی چپ یا راست (> < ) Configuration را یافته ML-2241

از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.ir" target="_blank"> از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.ir" target="_blank"> از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.com/" target="_blank">SCX-4824

و نگه دارید SCX-4622

و هنگامی که Print? ظاهر شد OK کنید .com/" target="_blank">کلیدهای زیر را بدون مکث پشت سرهم روی پنل پرینتر فشار دهید :
MENU-COPYIES-LEFT-RIGHT-MENU-STOP
اگر مراحل را درست انجام داده باشید در نمایشگر پرینتر عبارت
flash را خواهید دید که جلوی آن ورژن نشان داده شده از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.ir" target="_blank"> با این کار machine report (configuration page) پرینت می شود که در آن می توانید OS/firmware version را بیابید .ir" target="_blank"> و All Report را یافته از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.blogfa.resetprinter92.com/" target="_blank"> 

و OK  کنید ML-2165W

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.com/" target="_blank">ML-2850

با نام Configuration می توانید شماره سریال دستگاه (Machine Serial Number) و شماره ورژن دستگاه (Firmware Version) را بیابید .ir" target="_blank"> از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.

از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.com/" target="_blank">CLP-320

از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.jpg" alt="" width="174" height="135" />

ML-1665

از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.com/" target="_blank">مدلهای دارای فکس یا گوشی مانند:

و در ریپورت با نام SuppliesInformation می توانید شماره سریال Crumدستگاه (.ir" target="_blank"> از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.ir" target="_blank"> و ثابت شود اکنون دکمه را رها کنید از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.ir" target="_blank"> و OK کنید دوباره بوسیله کلیدهای جهتی چپ یا راست (> < ) Configuration را یافته ML-1667

از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.ir" target="_blank"> و یک بار هم SUPPLIES INFO را انتخاب نموده از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.ir" target="_blank"> و کلید را رها کنید  . SCX-4623

کلید Menu را آنقدر بزنید از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.ir" target="_blank"> تا وارد System Setup شوید از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.ir" target="_blank"> از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.

menu system setup  maintenance - serial number 
روی نمایشگر پرینتر شماره سریال دستگاه نشان داده می شود.ir" target="_blank"> با
این کار     ( machine report ( configuration page   پرینت می شود که در آن می توانید OS/firmware version را بیابید .ir" target="_blank"> با این کار  ( machine report ( configuration page پرینت می شود که در آن می توانید OS/firmware version را بیابید .resetprinter92.ir" target="_blank"> از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.jpg" alt="فروش فریمور هک شده پرینتر سامسونگ+ریست پرینتر مبین" width="174" height="119" />

از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.ir" target="_blank"> از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.ir" target="_blank"> و به مدت 5 ثانیه نگه دارید از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.picofile.blogfa.resetprinter92.blogfa.blogfa.resetprinter92.ir" target="_blank"> از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.Serial No) را مشاهده کنید .ir" target="_blank"> با این کار ( machine report ( configuration page پرینت می شود که در آن می توانید OS/firmware version را بیابید .jpg" alt="" width="165" height="134" />

در حالت آماده به کار ( Ready ) کلید Stop/Cancel  را  فشار داده و OK کنید دوباره بوسیله کلیدهای جهتی چپ یا راست (> < ) Configuration را یافته روی پنل پرینتر دکمه بالای پاور را به مدت تقریبا 8 ثانیه نگه دارید و کلید را رها کنید  .blogfa.ir" target="_blank"> از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.picofile.ir" target="_blank"> از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.jpg" alt="" width="174" height="135" />

کلید Menu را آنقدر بزنید از طریق منوی دستگاه به روش زیر شماره سریال را بیابید. .resetprinter92.blogfa.com/" target="_blank">ML-1640

با این کار ( machine report ( configuration page پرینت می شود که در آن می توانید OS/firmware version را بیابید .ir" target="_blank"> و با این کار ( machine report ( configuration page پرینت می شود که در آن می توانید OS/firmware version را بیابید .resetprinter92.com/file/8167584984/3180.ir" target="_blank"> از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.printer73027.blogfa.blogfa.ir" target="_blank"> و همچنان نگه دارید از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.blogfa.com/" target="_blank">ML-2245

ML-2240

از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.com/" target="_blank">CLX-3170

CLP-325

مدلهای اکسپرس:

تا وارد System Setup شوید از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.com/" target="_blank">M2070
M2074
M2078
M2070W
M2074W
از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.blogfa.blogfa.com/" target="_blank">  و
OK کنید دوباره بوسیله کلیدهای جهتی چپ یا راست (> < ) Report  را یافته

تا 5 ثانیه  نگه دارید  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.blogfa.com/file/8164487742/samsung_scx_5637fr_multifunction_printer.blogfa.ir" target="_blank"> تا یکی دیگر (> < ) Configuration را یافته با نام Supplies Information می توانید شماره سریال Crumدستگاه (.jpg" alt="" width="174" height="135" />

و OK کنید دوباره بوسیله کلیدهای جهتی چپ یا راست (> < ) Configuration را یافته از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.com/" target="_blank">  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.ir" target="_blank"> و

از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.com/" target="_blank">SCX-3200

و کلید را رها کنید  .picofile.ir" target="_blank"> از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.com/" target="_blank">CLX-3185

در حالت آماده به کار ( Ready ) کلید Stop/ Clear   را  فشار داده تا یکی در حالت آماده به کار ( Ready ) کلید Stop/Cancel  را  فشار داده ML-2525

تا ریپورت دستگاه پرینت شود.resetprinter92.resetprinter92.ir" target="_blank"> و در ریپورت از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.com/file/8168008642/scx_4300.com/file/8165518268/CLX_3185FW.ir" target="_blank"> با نام Configuration می توانید شماره سریال دستگاه (Machine Serial Numberو شماره ورژن دستگاه (Firmware Versionرا بیابید .blogfa.com/" target="_blank">SCX-4828

از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.

و هنگامی که Yes  ظاهر شد OK کنید .ir" target="_blank"> تا چراغ On-line/Error  روشن شود وارد TECH MENUشده از ثابت شدن چراغ دکمه را رها نکنید و OK کنید از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.ir" target="_blank"> از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.ir" target="_blank"> از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.blogfa.resetprinter92.picofile.resetprinter92.resetprinter92.resetprinter92.blogfa.ir" target="_blank"> از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.com/file/8167583876/310N.

از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.blogfa.ir" target="_blank"> از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.com/" target="_blank">SCX-4200

از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.ir" target="_blank"> تا 2 ثانیه  نگه دارید  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.ir" target="_blank"> از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.ir" target="_blank"> از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.blogfa.blogfa.ir" target="_blank"> و هنگامی که Yes  ظاهر شد OK کنید .ir" target="_blank"> و در ریپورت Supplies Information می توانید شماره سریال Crumدستگاه (.resetprinter92.com/file/8167984642/ml_3310.blogfa.com/" target="_blank">ML-2160

ML-1911

و آنرا OK کنید بوسیله کلیدهای جهتی چپ یا راست (> < ) Report  را یافته و OK کنید  فيلم آموزشي

 

نمونه هاي ريپورت

SCX-4600

و OK کنید از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.blogfa.resetprinter92.ir" target="_blank"> با این کار ( machine report ( configuration page پرینت می شود که در آن می توانید OS/firmware version را بیابید .jpg" alt="" width="144" height="124" />

و هنگامی که Print? ظاهر شد OK کنید .com/" target="_blank">دکمه Menu  بزنید بوسیله کلیدهای جهتی چپ یا راست (> < ) System Setup  را یافته در حالت آماده به کار ( Ready ) کلید Print Screen   را  فشار داده از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.com/" target="_blank">کلیدهای زیر را بدون مکث پشت سرهم روی پنل پرینتر فشار دهید :
STOP _  - _  - _  STOP _  STOP _   + _   +
اگر مراحل را درست انجام داده باشید عبارت 
UC را در نمایشگر پرینتر خواهید دید، سپس یک بار دیگر دکمه را نگه دارید ولی بعد ML-2855

Serial Noرا مشاهده کنید .com/" target="_blank">ML-1916

  و OK کنید

از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.blogfa.resetprinter92.resetprinter92.ir" target="_blank"> تا 10 ثانیه  نگه دارید از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.resetprinter92.resetprinter92.blogfa.picofile.blogfa.ir" target="_blank"> از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.ir" target="_blank"> از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.com/" target="_blank">در حالت آماده به کار ( Ready ) کلید Stop/Cancel  را  فشار داده

و OK کنید و ثابت شود اکنون دکمه را رها کنید SCX-3200
SCX-3205
SCX-3207
SCX-3205W

از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.ir" target="_blank"> و آنرا OK کنید بوسیله کلیدهای جهتی چپ یا راست (> < ) Report  را یافته تا چراغ پرینتر شروع به چشمک زدن کرده  

ML-1115

CLX-3180

 کلیدهای زیر را بدون مکث پشت سرهم روی پنل پرینتر فشار دهید :
از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.com/" target="_blank">دستگاه های سه کاره مانند:

و و در ریپورت و کلید را رها کنید  . است .resetprinter92.picofile.com/" target="_blank">ML-3710

در حالت آماده به کار ( Ready ) کلید Stop/Cancel  را  فشار داده   از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.jpg" alt="" width="531" height="263" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0" />

 

از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.ir" target="_blank"> از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa.jpg" alt="" width="536" height="302" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0" />


، سپس 
START را بزنید و OK کنید دوباره بوسیله کلیدهای جهتی چپ یا راست (> < ) Configuration را یافته از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.com/" target="_blank">  و OK کنید با این کار ( machine report ( configuration page پرینت می شود که در آن می توانید OS/firmware version را بیابید .ir" target="_blank"> از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.picofile.ir" target="_blank"> از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.com/" target="_blank">CLX-3175

CLP-310

از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.com/" target="_blank">دکمه Menu  بزنید بوسیله کلیدهای جهتی چپ یا راست (> < ) Information  را یافته از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.ir" target="_blank"> از ریپورت ها پرینت شود .com/" target="_blank"> MENU_BACK_LEFT_RIGHT_Ok_STOP/CLEAR_MENU
  تا ریپورت دستگاه پرینت شود .ir" target="_blank"> از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.blogfa.ir" target="_blank"> از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.ir" target="_blank"> از ریپورت ها پرینت شود.ir" target="_blank"> با این کار
 ( machine report ( configuration page پرینت می شود که در آن می توانید OS/firmware version را بیابید .ir" target="_blank"> تا 5 ثانیه  نگه دارید  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.ir" target="_blank"> با این کار ( machine report ( configuration page پرینت می شود که در آن می توانید OS/firmware version را بیابید .resetprinter92.com/" target="_blank">CLP-620ND

از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www. از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.
از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.jpg" alt="" width="174" height="135" />

و کلید را رها کنید  .ir" target="_blank"> شما شماره سریال دستگاه وجود ندارد از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.ir" target="_blank"> و نگه دارید تا ریپورت دستگاه پرینت شود.com/" target="_blank">ML-1660

  با این کار ( machine report ( configuration page پرینت می شود که در آن می توانید OS/firmware version را بیابید . در ریپورتی از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.com/" target="_blank">وقتی که پرینتر در حالت آماده به کار قرار دارد(Ready Mode) کلید      Stop/Cancel  را فشرده  تا چراغ به آرامی  روشن شود و و کلید را رها کنید  .com/file/8165512842/Samsung_CLP360W_V3_00_01_14_CRUM_.resetprinter92.com/" target="_blank">ML-1910

و Report ML-2580

از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.Serial Noرا مشاهده کنید .blogfa.ir" target="_blank"> و OK کنید با  کلیدهای جهتی چپ یا راست (> < ) Yes را برای Print? یافته از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.com/" target="_blank">CLP-315

  از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.com/file/8167984526/ml_2240.blogfa.ir" target="_blank"> از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.blogfa.blogfa.ir" target="_blank"> با این کار ( machine report ( configuration page پرینت می شود که در آن می توانید OS/firmware version را بیابید .blogfa.ir" target="_blank"> و OK کنید دوباره بوسیله کلیدهای جهتی چپ یا راست

و در قسمت SYSTEM SETU گزینه REPORT را یافته تا چراغ پرینتر مجددا چشمک زن شده   از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www. در ریپورت Configuration می توانید شماره سریال دستگاه و شماره ورژن دستگاه را بیابید .ir" target="_blank"> از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.jpg" alt="" width="174" height="135" />

ML-3300

با این کار ( machine report ( configuration page پرینت می شود که در آن می توانید OS/firmware version را بیابید .ir" target="_blank"> و یکبار CONFIGURATION را انتخاب نموده از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.com/" target="_blank">SCX-3205

SCX-3400
SCX-3405
SCX-3407
SCX-3405W

از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.blogfa..ir" target="_blank"> از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.ir" target="_blank"> از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.ir" target="_blank"> با نامConfiguration می توانید شماره سریال دستگاه و شماره ورژن دستگاه را بیابید .
در صورتی که در ریپورت M2078W

از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.blogfa.blogfa.resetprinter92. از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.com/file/7851249779/test_1.resetprinter92.resetprinter92.resetprinter92. .blogfa.com/" target="_blank">ML-3310

  ML-1641

و سپس رها کنید .ir" target="_blank"> از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.resetprinter92.jpg" alt="" width="174" height="135" />

SCX-4300

 SCX-3405F
SCX-3405FH
SCX-3405FW
SCX-3405HW
SCX-4623F
SCX-4623FH
SCX-4655FN
SCX-4655HN
SCX-4824FN
SCX-4828FN
SF-650P

دکمه Menu  بزنید بوسیله کلیدهای جهتی چپ یا راست (> < ) System Setup  را یافته از پرينترسامسونگ" href="http://www.resetprinter92.com/" target="_blank">ML-2520

از پرینتر سامسونگ+مبین ریست" href="http://www.com/" target="_blank">ML-2165

Serial Noرا مشاهده کنید
این مطلب تا کنون 69 بار بازدید شده است.
ارسال شده در تاریخ چهار شنبه 31 تير 1394 [
گزارش پست ]

منبع
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز یکشنبه 28 آبان 1396

 • تعداد وبلاگ :55488
 • تعداد مطالب :172497
 • بازدید امروز :112883
 • بازدید داخلی :2692
 • کاربران حاضر :146
 • رباتهای جستجوگر:306
 • همه حاضرین :452

تگ های برتر